தாள் உலோகம் மற்றும் குழாய்கள் லேசர் வெட்டும் இயந்திரம்