போர்ட்டபிள் மூடப்பட்ட ஃபைபர் லேசர் குறிக்கும் இயந்திரம்