இரட்டை பரிமாற்ற அட்டவணையுடன் முழுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது